Συγγραφικό Έργο

Δηλητηριάσεις
Χρ. Ουζούνη, Κ. Νακάκης. Επείγουσα Νοσηλευτική, Τόμος Α΄, Κεφάλαιο 18, σελ. 255-303. Εκδόσεις: Έλλην (Ίων) 2010. [Ακαδημαϊκό σύγγραμμα]


Δήγματα ζωών και νυγμοί εντόμων.
Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Επείγουσα Νοσηλευτική, Τόμος Α΄ Κεφάλαιο 19, σελ.305-336 Εκδόσεις: Έλλην (Ίων) 2010. [Ακαδημαϊκό σύγγραμμα]